SUNCE a.d. Sombor
o kompaniji
kvalitet/ems
struktura
priznanja
proizvodi
izveštaji
marketing
O kompaniji ad.1.izbor predsednika skupštine 28.06.2013.
ad.2.imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
ad.3.odluka o usvajanju izveštaja komisije za glasanje
ad.4.odluka o verifikaciji zapisnika sa prethodne sednice
ad.5.usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja
ad.6.odluka o konstatovanju i pokriću gubitka
ad.7.usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
ad.8.odluka o izboru clanova odbora direktora
ad.9.odluka o izboru revizorske kuće za 2013.g.
zapisnik sa održane redovne skupštine
izveštaj sa održane redovne skupštine.


Fabrika ulja i biljnih masti, osnovana je 1972. godine kao OOUR"INUS". Avgusta 1991. godine, usled izmene u načinu poslovanja i organizovanosti, fabrika postaje deoničarsko društvo "SUNCE". Danas je akcionarsko društvo "SUNCE" moderna fabrika savremene tehnologije i visokokvalitetnih proizvoda.

Delatnost fabrike je prerada svih vrsta uljarica, proizvodnja jestivog sirovog ulja, proizvodnja i pakovanje rafinisanog jestivog ulja, proizvodnja ambalaže od plastične mase za sopstvene potrebe, sušenje industrijskog bilja za sopstvene potrebe i drugi poslovi.

Iz godine u godinu širi se proizvodni program, povećavaju se kapacitet i usavršava tehnologija proizvodnje, sa osnovnim ciljem da se u što je moguće većoj meri zadovolje potrebe trzišta i zahtevi potrošača. Iz ovog razloga je i uveden sistem kvaliteta prema medjunarodnom standardu ÖNORM EN ISO 9001:2000. Uspostavljen sistem kvaliteta i primenjena analiza rizika kritičnih kontrolnih tačaka povećavaju bezbednost naših proizvoda, kako sa zdravstvenog, tako i sa ekološkog aspekta i doprinose očuvanju životne sredine i zdravlja potrošača.